Niet alleen incasseren, maar ook informeren 


Lees onze laatste blogs

Aanmanen en de buitengerechtelijke incassokosten: Hoe zit dat nu precies?
Particuliere consumenten


Zoals wellicht bekend, sinds 1 juli 2012 is de nieuwe regeling met betrekking tot incassokosten in werking getreden. Deze regeling is dwingend van toepassing op vorderingen op particuliere consumenten die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er mag dus niet ten nadele van consumenten van deze regeling worden afgeweken.

De op de particuliere debiteur verhaalbare incassokosten worden conform de volgende staffel berekend:


  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500,00 met een minimum van €40,00;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500,00;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000,00;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000,00;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €6.775,00.

Voordat u aanspraak kunt maken op deze kosten, is vereist dat de debiteur na het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk wordt gesommeerd om te betalen binnen een termijn van 14 dagen, in welke sommatie moet worden aangezegd dat de vordering ter incasso wordt gesteld indien niet tijdig wordt betaald. Bovendien moet in die brief worden aangezegd welke incassokosten (berekend volgende bovenstaande staffel) in dat geval verschuldigd worden. Wordt aan een van deze eisen niet voldaan, dan kunnen de incassokosten niet worden verhaald. Het is dus van belang om hiermee rekening te houden.


Inmiddels is de afgelopen jaren gebleken dat de term ‘binnen een termijn van 14 dagen’ op meerdere manieren uitgelegd kon worden, waardoor in vergelijkbare gevallen de ene rechter de gevorderde incassokosten wel toewees en de andere niet.


Op 25-11-2016, heeft de Hoge Raad in een uitspraak meer duidelijkheid gegeven over de interpretatie van deze term. De belangrijkste punten hieruit zijn:


  • De 14 dagen betaaltermijn voor de consument begint te tellen de dag na die waarop de aanmaning door de debiteur is ontvangen.
  • In het geval de debiteur de ontvangst datum betwist moet de schuldeiser bewijzen op welke dag de debiteur de aanmaning heeft ontvangen.
  • Met het oog op de praktijk wordt als uitgangspunt genomen dat de brief op de tweede (werk)dag na verzending is bezorgd.

Naar aanleiding van deze uitspraak adviseren wij u in uw aanmaning de volgende betaaltermijn op te nemen: ‘binnen 15 dagen na ontvangst van deze aanmaning’.


Indien u dat niet zelf wenst te doen, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Daartoe kan de aanmaning van I.A.N. Debiteurenbewaking worden ingezet.


Bedrijven


Zoals hiervoor gemeld, is de nieuwe regeling dwingend van toepassing met betrekking tot vorderingen op particuliere consumenten. Ten aanzien van afnemers die handelen in het kader van een beroep of bedrijf, staat het de crediteur dus vrij om (bijvoorbeeld in algemene voorwaarden) af te wijken van de hiervoor vermelde incassokosten. Er mogen in algemene voorwaarden dus afwijkende percentages worden opgenomen. Echter, in dat geval is ook de rechterlijke toetsing weer van toepassing met betrekking tot de vraag of incassokosten mogen worden gevorderd en zo ja, tot welk bedrag. Met name in gevallen waarin relatief snel na eerste aanmaning wordt betaald, is dan grote kans aanwezig dat de rechter de gevorderde kosten geheel of ten dele zal afwijzen. Daarmee moet in voorkomend geval dus terdege rekening worden gehouden.
Zijn er geen algemene voorwaarden (met afwijkende incassokosten) van toepassing op overeenkomsten met zakelijke contractspartners, dan geldt ook in dat geval de nieuwe wettelijke regeling. Om dan met succes aanspraak te kunnen maken op vergoeding van incassokosten, zal op de voorgeschreven wijze (met inachtneming van de 14 dagen termijn en met vermelding van het juiste bedrag aan incassokosten als er niet wordt betaald) aangemaand moeten worden. Gebeurt dat niet, dan kan betaling van incassokosten gerechtelijk niet worden afgedwongen.


Tot Slot


Doet u op regelmatige basis zaken met een debiteur, dan is het aan te bevelen om telkens als facturen vervallen, een “14-dagen brief” te sturen met aanzegging van het juiste bedrag aan incassokosten als niet op tijd wordt betaald. Op die wijze is een aanzienlijk hoger bedrag aan incassokosten verhaalbaar, dan wanneer in één “14-dagen brief” wordt gemaand voor een hele reeks facturen. Indien bijvoorbeeld voor vijf afzonderlijke facturen van elk €2.000,00, vijf maal wordt aangemaand, waarbij dan per factuur €300,00 aan incassokosten mogen worden aangezegd, dan is in totaal €1.500,00 aan incassokosten verhaalbaar. Wordt voor die vijf facturen in één brief tot betaling gesommeerd, dan zijn incassokosten slechts tot een bedrag van €875,00 verhaalbaar. Een goed beleid op het gebied van het versturen van aanmaningen is dus gewenst.


Zijn echter op het moment van aanmanen meerdere facturen vervallen, dan dienen deze in één aanmaning verwerkt te worden.


Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld de buitengerechtelijke incassokosten, aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn als incassobureau landelijk actief, maar ook vooral in de regio's Eindhoven, Helmond, Roermond, Nijmegen en Venlo. Daarnaast kunt u ons incasso bureau inschakelen in heel Nederland, Duitsland en België.


Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 0478 - 517 999 of per email info@ianvenray.nl. Onze medewerkers gaan graag voor u aan de slag.

I.A.N. / Incasso Associatie Nederland

Keizersveld 41A 
5803 AM Venray


Postbus 5120

5800 GC Venray

Contactgegevens

Tel: 0478 - 517 999 

Fax: 0478 - 517990

Email: info@ianvenray.nl

KvK-nummer

12030650


Privacy