IAN voorbeeldcase als incassobureau Helmond:

vonnis d.d. ..-..-2013
inzake
de besloten vennootschap A., gevestigd en kantoorhoudend te …,
eiseres,
gemachtigde: I.A.N./Incasso Associatie Nederland
tegen
de vennootschap onder firma 

  1. X, gevestigd en kantoorhoudend te Helmond,
  2. Y, beherend vennoot van gedaagde sub 1, wonend te Helmond,
  3. Z beherend vennoot van gedaagde sub 1, Helmond, gedaagden, procederend bij gedaagde sub.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE:


Eiseres heeft bij exploot van dagvaarding van ..-..- 2012 een vordering ingesteld tegen gedaagden en heeft zich hiervoor mede beroepen op aan de dagvaarding gehechte producties.


Gedaagden hebben schriftelijk geantwoord.


Eiseres heeft vervolgens gerepliceerd onder toevoeging van producties, waaronder één productie in depot ter griffie.
Aan gedaagden is hierna een termijn verleend om een conclusie van dupliek te nemen, maar gedaagden hebben niet gedupliceerd. Gedaagden hebben ook geen nieuwe termijn gevraagd.


De uitspraak van het vonnis is hierna bepaald op heden.


De inhoud van de hiervoor genoemde stukken geldt als hier ingelast.

HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN:


a. de feiten en omstandigheden


Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans niet of ondeugdelijk weersproken, en mede op basis van de inhoud van in dit opzicht onbetwist gebleven producties staat tussen partijen het navolgende vast. Partijen hebben in of omstreeks februari / maart 2012 drie overeenkomsten gesloten betreffende de plaatsing van advertenties in het –naam voetbalclub- Programmablad en het Business Magazine. Hiervoor heeft eiseres drie facturen aan gedaagde sub 1 gezonden voor een bedrag van in totaal € 4.956,36.


b. het geschil


Eiseres stelt dat gedaagden, ondanks herhaalde aanmaning en ingebrekestelling, voormeld bedrag niet hebben betaald. Omdat zij haar vordering ter incasso uit handen heeft moeten geven, maakt zij naast voormeld bedrag aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ad € 700,00. Tevens claimt eiseres € 192,99 wegens wettelijke handelsrente tot en met ..-..- 2012 en de verdere rente vanaf ..-..-2012.
Deswege vordert eiseres bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de som van € 5.849,35, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 4.956,36 vanaf ..-..-2012 tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding.
Gedaagden hebben zich, op de gronden die voor zover nodig hierna aan de orde komen, verzet tegen toewijzing van de vordering.


c. de beoordeling


Het verweer van gedaagden strekt er enerzijds toe te betogen (dat zij aan hun betalingsverplichting hebben voldaan en anderzijds dat zij in de veronderstelling hebben verkeerd dat de te plaatsen advertentie(s) zouden worden geplaatst "in een (onbenullig) supportersblaadje met navenante bedragen". Echter is achteraf gebleken dat het een puur commercieel magazine betrof en dat de advertentie(s) niet binnen hun budget paste(n).


Bij conclusie van repliek weerspreekt eiseres voormeld verweer uitvoerig en gemotiveerd, onder andere aan de hand van producties.


Gedaagden hebben hierna niet gedupliceerd.


Voor zover uit deze proceshouding van gedaagden nog niet moet worden afgeleid dat zij het gevoerde verweer niet langer wensen te handhaven, moet in ieder geval het door eiseres bij repliek nader gestelde als niet weersproken en vaststaand worden aangenomen, zodat de vordering als gegrond kan worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde wettelijke handelsrente wordt toegewezen vanaf ...-..-2012.


Gedaagden worden, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de door eiseres gemaakte proceskosten, als hierna bepaald.

DE BESLISSING:


Veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 5.849,35 aan eiseres te betalen, vermeerderd niet de wettelijke handelsrente over


C 4.956,36 vanaf ..-..- 2012 tot aan de dag van algehele voldoening.


Veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van eiseres gevallen en tot op lieden begroot op € 1.013.17 waaronder begrepen een bedrag van € 500,-- voor salaris gemachtigde van eiseres.


Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het anders of meer gevorderde af.


Aldus gewezen door mr. ………., kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken.

I.A.N. / Incasso Associatie Nederland

Keizersveld 41A 
5803 AM Venray


Postbus 5120

5800 GC Venray

Contactgegevens

Tel: 0478 - 517 999 

Fax: 0478 - 517990

Email: info@ianvenray.nl

KvK-nummer

12030650


Privacy